ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, कर्नाटक

State Level Bankers Committee, Karnataka

ಸಂಯೋಜಕರು – ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ
೨ನೇ ತಿರುವು , ಗಾಂಧಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦೦೦೯

NATIONAL URBAN LIVELIHOODS MISSION (NULM) Download


The Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation has launched a National Urban Livelihoods Mission (NULM). This has replaced the existing SJSRY from the beginning of the 12th Five Year Plan. NULM would be target-oriented with specific focus on the primary issues pertaining to urban poverty such as skill up-gradation, entrepreneurship development and employment creation through wage employment and self-employment opportunities opened up by the emerging markets in urban areas.

To reduce poverty and vulnerability of the urban poor households by enabling them to access gainful self employment and skilled wage employment opportunities, resulting in an appreciable improvement in their livelihoods on a sustainable basis, through building strong grassroots level institutions of the poor. The mission would aim at providing shelters equipped with essential services to the urban homeless in a phased manner. In addition, the mission would also address livelihood concerns of the urban street vendors by facilitating access to suitable spaces, institutional credit, social security and skills to the urban street vendors for accessing emerging market opportunities.