ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, कर्नाटक

State Level Bankers Committee, Karnataka

ಸಂಯೋಜಕರು – ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ
೨ನೇ ತಿರುವು , ಗಾಂಧಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦೦೦೯

DEEN DAYAL ANTYODAYA YOJANA - NRLM Download


Aajeevika - National Rural Livelihoods Mission (NRLM) was launched by the Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India in June 2011.NRLM is the flagship program of Govt. of India for promoting poverty reduction through building strong institutions of the poor, particularly women, and enabling these institutions to access a range of financial services and livelihoods services


NRLM is designed to be a highly intensive program and focuses on intensive application of human and material resources in order to mobilize the poor into functionally effective community owned institutions, promote their financial inclusion and strengthen their livelihoods. NRLM complements these institutional platforms of the poor with services that include financial and capital services, production and productivity enhancement services, technology, knowledge, skills and inputs, market linkage, etc. The community institutions also offer a platform for convergence and partnerships with various stakeholders by building environment for the poor to access their rights and entitlements and public service.