ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, कर्नाटक

State Level Bankers Committee, Karnataka

ಸಂಯೋಜಕರು – ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ
೨ನೇ ತಿರುವು , ಗಾಂಧಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦೦೦೯

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ  

ಶ್ರೀ . ಎಲ್. ವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಿಇಒ,
ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್
Sri.Arun Shrivastava
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು    

ಶ್ರೀ . ದೇಬಶಿಶ್ ಮುಖರ್ಜಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು   

ಕು. . ಮಣಿಮೇಖಲೈ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಶ್ರೀ . ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
 
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು   

ಶ್ರೀ. ಬ್ರಿಜ್ ಮೋಹನ್ ಶರ್ಮ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
Canara Bank  
ಸಂಯೋಜಕರು 

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್

ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕರು

ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್

 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  +೯೧ ೦೮೦ ೨೨೩೪೦೨೩೬

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಸ  ಸಂಖ್ಯೆ : + ೯೧ ೦೮೦ ೨೨೩೪೦೨೯೨

 

e-mail : holbrrb@canarabank.com, slbcbangalore@gmail.com,  
slbckarnataka@canarabank.com

ಉಪ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕರು   ಶ್ರೀ  ಪಿ ಸಿ ದಾಮೋದರನ್           
ಸಹಾಯಕ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕರು   ಶ್ರೀಮತಿ.  ಸುಜಾತ  ಜಿ 
ವಿಭಾಗೀಯ ಪ್ರಭಂದಕರು   ಶ್ರೀ . ಸಿ . ಬಸವರಾಜು 

 

ಕರ್ನಾಟಕ  ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ  ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳ  ಸಮಿತಿ

(ಎಸ್. ಲ್. ಬಿ. ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ), ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ 

ಸಂಯೋಜಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ  ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ  ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳ  ಸಮಿತಿ ಮತ್ತುಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕರು,  
 ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ- ಅನ್ನೆಕ್ಸ್, ೨ನೇ ತಿರುವು ಗಾಂಧಿನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦೦೦೯, ಕರ್ನಾಟಕ,


ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  +೯೧ ೦೮೦ ೨೨೩೪೩೪೯೦
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಸ ಸಂಖ್ಯೆ: + ೯೧ ೦೮೦ ೨೨೩೪೩೪೮೯ 

e-mail: slbckarnataka@canarabank.com, slbcbangalore@gmail.com

 

All ©Copy Rights Are ®Resreved : 2020-21

Desgined By : SIPL